0
Nákupný košík
0,00 €

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU FLORASYSTEM.SK

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode Florasystem.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

 • Predávajúci: FLORASYSTEM s.r.o, so sídlom: Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 47612541, IČ DPH: SK2023965075.

 • Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, Vložka: 61324/L

 • Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Predmestská 71, P.O. BOX B-89; 011 79 Žilina 1   
  Odbor výkonu dozoru 
  tel. č.: 041/ 7632 130 
  fax č.: 041/ 7632 139 

 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

           
           

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
      

 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a následne po nachystaní objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 • Po odoslaní objednávky zákazníkom vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

 • Každá objednávka musí obsahovať:

              - Meno kupujúceho
                - Poštovú adresu pre doručenie tovaru
                -
Mobil a e-mail
                - Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
                - Počet kusov z každej položky tovaru
                - Spôsob úhrady za tovar
                - Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
                  

 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

              - IČO a DIČ (IČ DPH ak ste platca DPH) spoločnosti
                - Kontaktnú osobu a telefón
                - Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .

             
3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
      

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


            Pred prevzatím tovaru:
                 bankovým prevodom

            Pri prevzatí tovaru:
               na dobierku

 • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácií tovaru na sklade ("Potvrdenie objednávky"), ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.

 • V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 4 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode FLORASYSTEM.SK.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

             
4. DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY
      

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).

 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 3 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

 • Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 2 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na tandt.posta.sk na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

 • V prípade, ak si Kupujúci neprevezme tovar od dopravcu, má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia objednaného tovaru Kupujúcim, vzniká nárok na úhradu Poštovného v plnej výške. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny pred dodaním tovaru, je Predávajúci oprávnený započítať si svoju pohľadávku z titulu nároku na Poštovné so zaplatenou cenou tovaru.

 • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje expedičné náklady uvedené v tabuľkách:

Slovenskou poštou:

Hmotnosť a druh zásielky

Sazba (€ s DPH)

Sadzba s dobierkou (€ s DPH)

do 5 kg

5

5,60

do 15 kg

5,8

6,40

do 30 kg

7,00

7,60

Kuriérskou službou:

Hmotnosť zásielky

Sadzba (€ s DPH)

Sadzba s dobierkou (€ s DPH)

do 10 kg

4,95,5

do 30 kg

6,97,5

do 50 kg

11,90

12,50

nad 50 kg

upresníme pri potvrdení

upresníme po potvrdení


SLEDOVANIE ZÁSIELOK TRACK & TRACE (zadajte číslo zásielky z posledného e-mailu):

Slovenská pošta: tandt.posta.sk

Kuriér GEIS-SK: http://tt.geis.cz/TrackAndTrace/Tracking.aspx

 

Zľavy pre maloodberateľov pri nákupe nad:

 • 200 € - zľava 5%

5. VRÁTENIE TOVARU
      

 • Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@florasystem.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 • Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

 • Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 • Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

 • VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

             
6. REKLAMÁCIE

 • Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale.

 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20€ a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

             
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
      

8. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov 

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: obchod@florasystem.sk

 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s  

  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

9. Zber a recyklácia odpadu

 • súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasíte s tým, že Vaša objednávka bude zabalená do recyklovaného obalu

 • Sme členom kolektívneho systému Slovmas, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme zber a recykláciu elektroodpadu. Staré elektrozariadenia môžete vrátiť k nám (pri kúpe nového), alebo dať na zberné miesto v obci a nehádzať ho do komunálneho odpadu.