OTVÁRACIE HODINY: Pon-Pia 7:00 - 16:30, Sob: 7:00 - 12:00 

0,00 €
košík 0
Akcia Novinky

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU FLORASYSTEM.SK

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode Florasystem.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: FLORASYSTEM s.r.o, so sídlom: Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 47612541, IČ DPH: SK2023965075.

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, Vložka: 61324/L

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Predmestská 71, P.O. BOX B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky a následne po nachystaní objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po odoslaní objednávky zákazníkom vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

Meno kupujúceho
- Poštovú adresu pre doručenie tovaru
- Mobil a e-mail
- Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
- Počet kusov z každej položky tovaru
- Spôsob úhrady za tovar
- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

- IČO a DIČ (IČ DPH ak ste platca DPH) spoločnosti
- Kontaktnú osobu a telefón
- Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ

Minimálna objednávka za položku je 5 €.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru:
na dobierku

Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o rezervácií tovaru na sklade ("Potvrdenie objednávky"), ktoré počas pracovných dní odosielajú naši pracovníci operatívne.

V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 4 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode FLORASYSTEM.SK.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. DOPRAVA A DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom kuriérom.

Pri odbere zeminy budú použité na prepravu europalety. Ostatný ťažký a veľký tovar bude posielaný uložený na obyčajnej palete.

Cenník paletovej dopravy platí pre 1 ks naloženej palety. V prípade nutnosti uloženia tovaru na viacerých paletách, budete informovaný o výške ceny za dopravu.

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 7 pracovných dní od prijatia objednávky.

V prípade záujmu kupujúceho o expresné dodanie objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho a objednať túto službu za príplatok 5 € . Následne predávajúci dohodne s kupujúcim  termín expresného oddania (závisí to odo dňa objednania = víkend...) Pri platbe pred prevzatím tovaru do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, ak si Kupujúci neprevezme tovar od dopravcu, má Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia objednaného tovaru Kupujúcim, vzniká nárok na úhradu Poštovného v plnej výške. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny pred dodaním tovaru, je Predávajúci oprávnený započítať si svoju pohľadávku z titulu nároku na Poštovné so zaplatenou cenou tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje expedičné náklady uvedené v tabuľkách:

Kuriérskou službou:


Váha

Cena spolu s  DPH

Cena s dobierkou s DPH

v kg

Dobierka 0 € = zdarma

do 3

4,00 €

4,00 €

do 5

4,30 €

4,30 €

do 10

4,70 €

4,70 €

do 15

5,00 €

5,00 €

do 20

5,80 €

5,80 €

do 25

6,20 €

6,20 €

do 30

6,40 €

6,40 €

do 40

9,20 €

9,20 €

do 50

11,30 €

11,30 €SLEDOVANIE ZÁSIELOK TRACK & TRACE (zadajte číslo zásielky z posledného e-mailu):

Kuriér DPD: https://www.dpd.com/sk/sk/cakam-balik/sledovanie-balikov/

Zľavy pre maloodberateľov pri nákupe nad:

200 € - zľava 5%

5. VRÁTENIE TOVARU (IBA V PRÍPADE, AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ)

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@florasystem.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V prípade tovaru zakúpeného ako balenie musí byť tento vrátený ako balenie v neporušenom obale. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu zníženú hodnotu takto vráteného, pričom znížená hodnota jeho opotrebenia sa určí ako vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 14 dní.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6. REKLAMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho do 24 hodín od doručenia!

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20€ a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záruka pri prepravovanom tovare: Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, či už úmyselné alebo neúmyselné, na prirodzené opotrebovanie a pod. Taktiež na používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste či dokumentácii, neodborným zachádzaním,  obsluhou či použitím. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré spôsobili prírodné živly. Pod záruku nespadá výrobok, ktorý bol rozobraný alebo opravený osobou, ktorá nie je autorizovaným partnerom výrobcu. Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri poškodení tovaru pri preprave, takto vzniknuté škody je potrebné riešiť s dopravcom pri preberaní tovaru a spísať s ním protokol o poškodenej zásielke.

Poškodenie tovaru pri preprave: Tovar je pri odoslaní bezpečne zabalený . Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte poškodenie tovaru, spíšte s vodičom protokol o škode a  zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár: STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR TU.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcií ochrana osobných údajov

8. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: obchod@florasystem.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

oznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Zber a recyklácia odpadu

súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasíte s tým, že Vaša objednávka bude zabalená do recyklovaného obalu

Sme členom kolektívneho systému Natur-pack, a.s., prostredníctvom ktorého zabezpečujeme zber a recykláciu elektroodpadu. Staré elektrozariadenia môžete vrátiť k nám (pri kúpe nového), alebo dať na zberné miesto v obci a nehádzať ho do komunálneho odpadu.

designed by run.sk