Maloobchodné objednávky vybavujeme do 7 prac. dní.
Aktuálna doba vybavenia maloobchodnej objednávky: 7 pracovných dní. Objednávky nespájame.
0
Nákupný košík
0,00 €

Monitorovanie areálu

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.florasystem.sk.

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Prevádzkovateľ:

FLORASYSTEM, s.r.o. so sídlom Kamenná 11, Žilina, IČO: 476 125 41(ďalej len „my),

 email: obchod@florasystem.sk,   tel.: 041/7246200

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

Monitorovanie priestorov areálu a vyhradených vnútorných priestorov v našich budovách kamerovým systémom.

Monitorovanie vykonávame najmä z dôvodu ochrany nášho majetku a Vašej bezpečnosti.  Pri monitorovaní dbáme na to, aby sme v čo najmenšej miere narúšali Vaše súkromie.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Obrazový záznam z kamerového systému uchovávame 15 dní od jeho vyhotovenia. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

V prípade, ak nás navštívite budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať. 

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Súdy a orgány činné v trestnom konaní v prípade incidentu

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Aké máte práva?

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu obchod@florasystem.sk

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

 

 

Platné od 22.10.2018