OTVÁRACIE HODINY: Pon-Pia 7:00 - 17:30 (kytice do 16:30), Sob: 7:00 - 12:00 

0,00 €
košík 0
Akcia Novinky

Komunikácia a pošta

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.florasystem.sk.

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Prevádzkovateľ:

FLORASYSTEM, s.r.o. so sídlom Kamenná 11, Žilina, IČO: 476 125 41(ďalej len „my),

 email: obchod@florasystem.sk,   tel.: 041/7246200

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. 

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s Vami rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít.

Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona najmä zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania obchodného vzťahu resp. po dobu vybavenia Vašej žiadosti.. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

-          Poskytovatelia IT služieb

-          Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

V súvislosti s využívaním online služieb môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Využívame len nasledovné spoločnosti, ktoré sú certifikované v rámci EU-US Privacy Shield a ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany:

-          Microsoft Corporation

 

Aké máte práva?

 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu obchod@florasystem.sk.

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

 

 

Platné od 22.10.2018

designed by run.sk